ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ 09:00AM - 06:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 09:00AM - 06:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 09:00AM - 06:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 09:00AM - 06:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 09:00AM - 12:00PM
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ