ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ

09:00AM - 06:00PM

ਬੁੱਧਵਾਰ

09:00AM - 06:00PM

ਵੀਰਵਾਰ

09:00AM - 06:00PM

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

09:00AM - 06:00PM

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ

09:00AM - 12:00PM

ਐਤਵਾਰ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ